ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ปราบปรามยาดอ.gif
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน : ผู้บันทึกข้อมูล 

จังหวัดเคลือนที่เดิอนกรกฎาคม 57.gif
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน : ผู้บันทึกข้อมูล