• คู่มือประชาชน
 

  
วันเกิดกรม 83 ปี.gif
กิจกรรม CRM สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในองค์กร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

อบรมยาสูบ.gif
การสร้างศักยภาพการจัดเก็บภาษีอบจ.ยาสูบ ปีงบประมาณ 2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

aec.gif
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม..gif
โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล