• คู่มือประชาชน
 

  
มหกรรมกลอง.gif
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

กายภาพบำบัด.gif
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดให้นักกายภาพบำบัด มาให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราฯ.gif
เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนโดยนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

พิธีรดน้ำดำหัว2.gif
ในวันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
 : ผู้บันทึกข้อมูล