โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม..gif
โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

จังหวัดเคลื่อนที่ศรีบัวบาน.gif
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำเดือนมกราคม 2558
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สร้างฝายชะลอน้ำ gif.gif
โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยแลเคารพต่อกฎหมายฯ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สวัสดีปีใหม่ 58.1jpg.jpg
สวัสดีปีใหม่ 2558
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล